Mandarin(P): yù, yǔ
Mandarin(Z): ㄩˋ, ㄩˇ
Cantonese: jyu2
------------------------------------------------------------
Definition: old woman, hag
------------------------------------------------------------
Rad.-Add. str. Index: [38.4]
Total strokes: 7
Radical:
Traditional variant:
------------------------------------------------------------
Unicode: U+59AA
GB 2312: 6993
Cangjie: VSK
Four-corner Code: 4141
------------------------------------------------------------
Hanyu Da Zidian: 21030.020
Kang Xi: 0257.101

Chinese-English-Asian dictionary. 2013.

Look at other dictionaries:

 • — I 嫗 yǔ (1) 以体相温 [warm] 羽者妪伏。 《淮南子·原道》。 注: 以气剖卵也。 煦妪覆育万物。 《礼记·乐记》。 注: 气曰煦, 体曰妪。 柳下惠妪不逮门之女。 《诗·巷伯传》 太子曰: 颜子缩屋称贞, 柳下妪而不乱, 未若此翁白首不娶者也。 《北齐书》 (2) 又如: 妪伏(鸟类以体孵卵) (3) 养育; 抚育 [bring up; rear] …   Advanced Chinese dictionary

 • — 拼音: yu4 解释: 1. 母亲。 说文解字: “妪, 母也。 ”汉书·卷九十·酷吏传·严延年传: “东海莫不贤知其母。 延年兄弟五人皆有吏材, 至大官。 东海号曰“万石严妪”。 ” 2. 妇女的通称。 如: “老妪”。 南史·卷七十六·隐逸传下·邓郁传: “白日, 神仙魏夫人忽来临降, 乘云而至, 从少妪三十……, 年皆可十七八许。 ” …   Taiwan national language dictionary

 • — (嫗, 妪) I yù ㄩˋ 〔《廣韻》衣遇切, 去遇, 影。 〕 1.老年婦女。 《公羊傳‧昭公三十一年》: “ 顏夫人 者, 嫗 盈 女也, 國色也。” 《漢書‧嚴延年傳》: “ 東海 莫不賢知其母。 延年 兄弟五人皆有吏材, 至大官, 東海 號曰‘萬石 嚴嫗 ’。” 清 蒲松齡 《聊齋志异‧趙城虎》: “ 趙城 嫗, 年七十餘, 止一子。” 2.為婦女的通稱。 …   Big Chineese Encyclopedy

 • 妪 — 拼音: yu4 qu3 解释: 驼背。 形容恭谨的样子。 后汉书·卷八十·文苑传下·赵壹传: “妪名埶, 抚拍豪强。 ” …   Taiwan national language dictionary

 • — (嫗) yù (1) ㄩˋ (2) 年老的女人: 老~。 翁~。 (3) 郑码: ZMHO, U: 59AA, GBK: E5FD (4) 笔画数: 7, 部首: 女, 笔顺编号: 5311345 …   International standard chinese characters dictionary

 • 妪妪 — (嫗嫗, 妪妪) 和悅貌。 章炳麟 《國故論衡‧辨性上》: “昔者 項王 意烏叱吒, 千人俱廢, 然見人慈愛嫗嫗, 人有疾痛, 為之涕泣和藥。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • 妪伏 — (嫗伏, 妪伏) 1.鳥類以體孵卵。 《禮記‧樂記》: “羽者嫗伏, 毛者孕鬻。” 孔穎達 疏: “謂飛鳥之屬, 皆得體伏而生子也。” 2.喻愛恤。 唐 韋辭 《修浯溪記》: “ 元公 ( 元結 )再臨 道州 , 有嫗伏活亂之恩。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • 妪姁 — (嫗姁, 妪姁) 和悅貌。 清 黃鈞宰 《金壺浪墨‧將軍》: “公乘小舟出入風濤中, 或踏雪按行部曲, 嫗姁如家人, 軍中呼為 陳佛 。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • 妪拊 — (嫗拊, 妪拊) 撫恤。 明 歸有光 《送同年李觀甫之任江浦序》: “豈不謂荒萊之土之所當墾治歟?彫瘵之民之所當嫗拊歟?” …   Big Chineese Encyclopedy

 • 妪掩 — (嫗掩, 妪掩) 憐愛。 《淮南子‧俶真訓》: “今夫積惠重厚, 累愛襲恩, 以聲華嘔苻嫗掩萬民百姓, 使知之訢訢然人樂其性者, 仁也。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • 妪然 — (嫗然, 妪然) 和悅貌。 《逸周書‧官人》: “喜色猶然以出, 怒色薦然以侮, 欲色嫗然以愉。” …   Big Chineese Encyclopedy

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.